บูทมหาวิทยาลัย

สนกท.

 


วิชาชีพกายภาพบำบัดคืออะไร
?

                ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2547 ได้ให้ความหมายของวิชาชีพกายภาพบำบัดไว้ว่า "เป็นวิชาชีพที่กระทำต่อมนุษย์เกี่ยวกับการตรวจประเมิน การวินิจฉัย และการบำบัดความบกพร่องของร่างกาย ซึ่งเกิดเนื่องจากภาวะของโรคหรือการเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติ การป้องกัน การแก้ไขและการฟื้นฟูการเสื่อมสภาพความพิการของร่างกาย รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจ ด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัด หรือการใช้อุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด"

                วิชาชีพกายภาพบำบัด คือ วิชาชีพทางการแพทย์แขนงหนึ่งทำหน้าที่ดูแลผู้ที่มีภาวะของโรคหรือมีการเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติ โดยจะทำการตรวจประเมิน การวินิจฉัยและการบำบัดรักษาความบกพร่องทางด้านร่างกาย รวมทั้งการป้องกัน การแก้ไขและการฟื้นฟูความเสื่อมสภาพความพิการของร่างกาย ด้วยวิธีการและเครื่องมือทางกายภาพบำบัด รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจ

 

บทบาทของกายภาพบำบัด

     งานกายภาพบำบัดเกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาบำบัดผู้ป่วยหลายภาวะ ได้แก่ ภาวะทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ประสาทวิทยา กุมารเวชศาสตร์ เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ สูตินารีเวชศาสตร์ เวชศาสตร์การกีฬา การยศาสตร์และอื่น ๆ ด้วยหลักความรู้ทางกายภาพบำบัดอย่างมีมาตรฐานและหลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ นอกจากนี้กายภาพบำบัด จะปฎิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทั่วไปและป้องกันความบกพร่อง ความผิดปกติ ข้อจำกัดและภาวะแทรกซ้อน ในการเคลื่อนไหวตามสภาวะสุขภาพร่างกาย ปัญหาทางการแพทย์ เศรษฐกิจและสังคมตลอดวิถีความเป็นอยู่ของคนในชุมชน

 

การรักษาทางกายภาพบำบัด

     ประกอบด้วย การรักษาด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัด หัตถการบำบัด การออกกำลังกาย และเทคนิคการรักษาพิเศษต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ การรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัด เป็นการนำเครื่องมืออุปกรณ์มาให้การรักษาตามหลักวิชาการวิทยาศาสตร์ ได้แก่ Ultrasound , Electrical stimulation , Short wave diathermy , Laser , Spinal traction and Hot-Cold pack การรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยหัตถการ เป็นการรักษาด้วยมือ เช่น การดัด การดึง หรือ การจัดโครงสร้างกระดูก การกดจุด และการคลายเส้นประสาท ซึ่งนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการการรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยการออกกำลังกาย เป็นการรักษาฟื้นฟู ป้องกันและส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนา การเพิ่มประสิทธิภาพ ความยืดหยุ่น ความแข็งแรง การเรียนรู้และการคงไว้ซึ่งการทำงานของร่างกาย

 

โดยสหพันธ์นิสิตนักศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเท­ศไทย ( Physical Therapy Student Union of Thailand ) หรือ สนกท. เป็นกลุ่มกิจกรรมที่เกิดจากการรวมตัวของนิ­สิตนักศึกษากายภาพบำบัดในประเทศไทยจากหลาก­หลายสถาบันเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน เริ่มต้นก่อตั้งในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ปัจจุบันได้มีสมาชิก สนกท. เครือข่ายจาก ๑๖ สถาบัน คือ

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยบูรพา